ເລຂາທິການ
ເລຂາທິການ
General Secretary

ທ່ານ ນາງ ກັນຍາ ແກ້ວມະນີ
Kanya Keomay
ຮອງເລຂາທິການ
Deputy General Secretary

ທ່ານ ສົມສະນຸກ ລຽນສະຫວັນ
Somsanouk Liensavanh
ທ່ານ ຈັນທະວົງ ສິລິມະໂນທຳ
Chanthavong Silimanotham